ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az Építési és Közlekedési Minisztérium által építtetőként megvalósítandó
a Pázmány Campus projekt Társadalmi Egyeztetéshez
szükséges személyes adatok kezeléséről

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete (a továbbiakban: GDPR) 5. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján az Építési és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: Adatkezelő) a személyes adatok kezelését köteles jogszerűen, tisztességesen, valamint átlátható módon végezni, mely kötelezettsége teljesítése érdekében az érintettet az alábbiakban tájékoztatja az általa végzett adatkezelésre vonatkozóan.

1. A személyes adatok kezelője

Adatkezelő megnevezése: Építési és Közlekedési Minisztérium
PIR azonosító: 847395
Adatkezelő székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Adatkezelő postai címe: 1358 Budapest, Pf. 14.
Adatkezelő elektronikus címe: [email protected]
Adatvédelmi tisztviselőjének
neve és elérhetősége: Dr. Pesti Márk
postai címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
e-mail címe: [email protected]

2. Az adatkezelés tárgya

Jelen tájékoztató az Adatkezelőnek, mint építtetőnek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusára irányuló beruházás előkészítésével összefüggő tevékenységéhez kapcsolódó társadalmi egyeztetések során érkező vélemények és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szól, arra tekintettel, hogy Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a vélemények megismerését, azok tartalmának lehetséges felhasználását a tervezési/kivitelezési folyamatban.
A Tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a társadalmi egyeztetés során a benyújtott véleménnyel összefüggésben az érintettel való kapcsolattartás, különös tekintettel az esetleges visszajelzésekre.

4. A kezelt személyes adatok köre

Név, email cím, telefonszám, vélemény (amennyiben személyes adatot tartalmaz).

5. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Ön nem köteles megadni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez, azonban ennek hiánya esetén az Adatkezelő nem tudja az álláspontját, véleményét figyelembe venni a Társadalmi Egyeztetés során.

Hozzájárulását Ön a [email protected] email címre intézett kéréssel bármikor visszavonhatja.

6. Az adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelőnél az adatok megismerésére jogosultak a Pázmány Campus projekt társadalmi egyeztetésének lebonyolításával megbízott szervezeti egység munkatársai.

7. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama

Az adatok a Pázmány Campus projekt befejeztéig, de legkésőbb 2027-ig kerülnek tárolásra. Mindezeken túlmenően a személyes adatait a hozzájárulás visszavonását követően indokolatlan késedelem nélkül töröljük.

8. A személyes adatok forrása

Az érintett adatszolgáltatása.

9. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez vagy egyéb Magyarországon található szervezethez, illetőleg a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az adatkezelés során nem kerül sor sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra, sem adattovábbításra harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez vagy egyéb Magyarországon található szervezethez.

10. Tájékoztatás az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokról

Tájékoztatáshoz való jog: az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesítünk.

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelőnél a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben folyamatban van, úgy igényelheti a kezelt személyes adatai másolatát.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérheti a kezelt hiányos személyes adatainak kiegészítését.

Törléshez vagy korlátozásához való jog: az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait/személyes adatai egy részét kizárólag tárolja, azokon egyéb adatkezelési műveletet (például rendszerezés, tagolás, összekapcsolás, továbbítás) ne végezzen. Az adatkezelés korlátozása az alábbi okokból kérhető:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
– az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, vagy
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat valamely jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11. Az érintett jogorvoslathoz való joga

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bejelentést tehet az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, a fent megadott elérhetőségein. Az érintett továbbá panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. ,, e-mail cím: [email protected]) mint felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. Az érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

12. Az érintett kérelmeinek teljesítése

Az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelőnél nyújthatja be, melynek teljesítése díjmentesen történik, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, valamint az érintett által a kezelt személyes adatairól kért további másolatokat, melyekért a kérelem tárgyában eljáró Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmek teljesítése – amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be – elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A kérelmet az Adatkezelő annak beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, mely indokolt esetben 60 nappal meghosszabbítható.